Sat, Mar 2, 2019
25K, 50K
 
Sat, Apr 6, 2019
1/2 Marathon
 
Fri, May 3, 2019
100 Miler, 50 Miler, 50K
 
Sat, Jul 13, 2019
50K, Marathon, 1/2 Marathon
 
Sat, Sep 14, 2019
Marathon, 9 Miler
 
Sat, Sep 28, 2019
8 Miler
 
Sat, Oct 19, 2019
50K, 25K
 
Sat, Dec 28, 2019
12hrs, 6hrs, 3hrs