Sat, Sep 28, 2019
Marathon, 1/2 Marathon, 10K, 6hrs, 5K, 3hrs
 
Sat, Nov 16, 2019
50K, Marathon, 1/2 Marathon, 10K, 5K, Mile
 
Tue, Dec 31, 2019
10K, 5K, Mile
 
Wed, Jan 1, 2020
10K, 5K, Mile
 
Sat, Mar 7, 2020
50 Miler, 50K, Marathon, 1/2 Marathon, 6.2 Miler, 5K, Mile
 
Sat, May 2, 2020
1/2 Marathon, 10K, 5K, Mile
 
Sat, May 2, 2020
1/2 Marathon, 10K, 5K
 
Sat, Jun 6, 2020
53.28 Mile - 3 Person Relay, 35.52 Miler, 17.76 Miler, 1/2 Marathon, 10K
 
Fri, Jul 10, 2020
Whitney Mesa 7M, Rainbow Gardens 7M, Bootleg Canyon 7M, Whitney Mesa 7K, Rainbow Gardens 7K, Bootl