Sat, Nov 14, 2020
50 Miler, 50K, Marathon, 1/2 Marathon, 10K, 5K
 
Thu, Dec 31, 2020
10K, 5K, Mile
 
Fri, Jan 1, 2021
10K, 5K, Mile
 
Sat, Mar 6, 2021
50 Miler, 50K, Marathon, 1/2 Marathon, 6.2 Miler, 5K, Mile
 
Sat, May 1, 2021
1/2 Marathon, 10K, 5K, Mile
 
Sat, Jun 5, 2021
57.69 Mile 3 Person Relay, 38.45 Miler, 19.23 Miler, 1/2 Marathon, 10K, 5K