Fri, Nov 23, 2018
15K, 10K, 5K
 
Sat, Dec 15, 2018
50K
 
Sat, Jan 19, 2019
39.3 Miler, Marathon, 1/2 Marathon
 
Fri, Mar 29, 2019
155 Mile - 7 Person Relay, 155 Miler
 
Sat, Apr 20, 2019
24hrs, 24hrs Relay, 12hrs Relay, 12hrs, 6hrs, 3hrs
 
Sat, Jul 27, 2019
20K, 10K, 5K